Екология и околна среда

Какво е екология?

Екологията е научен анализ и изследване на взаимодействията между организмите и тяхната среда. Екологията като наука играе важна роля в разбирането на различни екосистеми. Това е интердисциплинарна област, включваща биология и наука за земята, и се счита за клон на биологията.
Екологията е разделена на екологията на животните и екологията на растенията. Въпреки това растенията и животните са винаги заедно, т.е. те не са точно отделени един от друг, защото са на един и същ път.

Какво е околна среда?

Околната среда е културна, икономическа, социална, биологична и физическа среда, която позволява на всички живи същества да оцелеят и да поддържат своето поколение. С други думи, това е мястото, където на едно живо същество е позволено да живее здравословен живот. Това е и природа, която обхваща всички живи същества на Земята, както и всички видове неодушевени същества.
Науката за околната среда се фокусира върху взаимодействието между физическите, химичните и биологичните компоненти на околната среда, включително нейното въздействие върху всички организми. За много хора науката за околната среда изразява по-специално въздействието на хората върху околната среда.

Каква е разликата между екологията и науката за околната среда?

Тъй като концепциите за околна среда и екология са тясно свързани принципи, те често се бъркат и се смятат за еднакви. Но двете са доста различни и далечни концепции.Докато околната среда се определя като място, което съдържа всички живи и неживи същества, екологията се занимава с научното изследване на взаимодействието на организмите помежду си и връзките между други организми и техните екосистеми.
Науката за околната среда има за цел да идентифицира вътрешните и външните фактори, които влияят на околната среда и организмите, живеещи в нея, в търсене на решения на екологични проблеми. Екологията цели да разбере процеса на живот, адаптацията, разпространението и биологичното разнообразие.

Науките за околната среда включват влиянието на човешката популация върху екосистемата, основното въздействие на глобалното затопляне в по-широк мащаб, въздействието на градския живот върху промените в околната среда и мерките за устойчивост. Екологията включва взаимодействие, адаптация, промени в екосистемите и външни фактори, които засягат популацията на някои организми.

Учените по околна среда анализират процесите по света, оценяват системите за алтернативна енергия, оценяват мерките за намаляване на замърсяването на въздуха и водата и управляват съществуващите природни ресурси. Еколозите разглеждат груповите взаимодействия, включително навици на чифтосване, миграция, предпочитания към храната и хищнически модели. Те използват внимателни наблюдения и данни, за да обяснят развитието и еволюционните адаптации, които засягат много видове и да изследват как биологичното разнообразие засяга популациите.
Общо казано, науката за околната среда е по-широко поле, което включва много елементи на науките за земята и живота; като има предвид, че екологията се фокусира върху взаимодействието на организмите с околната среда и често с много специфична популация от живи същества.

Еколозите разглеждат въпроси като размера на популацията, разнообразието, разпространението и разпространението на специфични организми, както и конкуренцията между и между различните екосистеми.

Някои от въпросите, разгледани от еколозите, могат да включват:
• Жизнени процеси, взаимодействия и адаптации на даден вид
• Влияние на факторите на околната среда върху популациите на организма
• Напредък на промените в екосистемите
• Изобилие и разпространение на организми в среда
• Биоразнообразие в една екосистема

Ключовите въпроси за науката за околната среда могат да включват:
• Как градските райони стимулират промените в околната среда?
• Финансови изисквания за производство на биоразнообразие и човешка консумация
• Глобално въздействие на местните промени в околната среда
• Дългосрочни промени в околната среда
• Ефекти на човешките популации върху определени екосистеми
• Проучвания за устойчивост

Екологията може да се определи като естествен баланс. Човешките същества се възползват от природата, докато отговарят на техните нужди. Следователно тя трябва да защитава природата, така че да може да осигури приемственост. Като пример можем да дадем водата. Защото водата е един от основните източници на живот. Отрицателни фактори като загуба на ресурси, загуба на вода, загуба на отпадъци и консумация на чиста вода са сред факторите, влияещи върху ефективното използване на ресурсите.

Значението на един екологичен свят

Липсата на внимание върху екологичното равновесие води до неизбежни природни бедствия. В това отношение се разбира значението на екологията. В резултат на това могат да възникнат много негативни сценарии за живот, като глад и водни войни. За да се избегнат тези катастрофални сценарии, човешките същества се опитват да произвеждат технологии, които защитават природата, а през последните години хората се обръщат към природосъобразни дейности като възобновяеми енергийни източници. Сред екологичните бедствия, предвидени от научния свят, има някои теми.
Сред екологичните бедствия, предвидени от научния свят, има някои теми.
Ниво на водата в океана: Поради глобалното затопляне, където невъзобновяемите енергийни източници са важен фактор, нивото на океанската вода се увеличава в резултат на топенето на ледниците на полюсите. Този фактор може да предизвика много неприятности в естествените местообитания, особено в местообитанията на океаните.

Промени в климата: Освобождаването на парникови газове, които са основната причина за глобалното затопляне, ще доведе до климатични промени, които ще се отразят неблагоприятно на цялото човечество.

Водни войни: Въпреки че три четвърти от света са покрити с вода, ресурсите за питейна вода са оскъдни. Едно от най-важните последици от замърсяването на тези източници и използването им, като че ли никога няма да свършат, е предвидимостта, че недостигът на чисти водни ресурси може да предизвика войни в близко бъдеще.

За да се разбере по-добре значението на екологията, се препоръчва да се изследват възможните ефекти на екологичните баланси. Опасността от изчезване на някои живи видове е едно от необратимите негативни ефекти в природата.

Основни фактори, нарушаващи екологичните баланси

Има много фактори, които могат да окажат отрицателно въздействие върху значението на екологията. Някои фактори обаче са важни по важност. Това са:
• Не се обръща достатъчно внимание на използването на водните ресурси и замърсяването на ресурсите
• Непланиран изкривен проблем при строителството
• Структуриране на горски територии и клане на гори

Какво можем да направим, за да защитим екологията?

Когато се разглеждат в индивидуален мащаб, способността на хората да защитават природата може да бъде ограничена, но могат да бъдат предприети мерки, които могат да причинят големи различия на масово ниво. Някои от тези мерки са;
• Повечето от отпадъците могат да бъдат рециклирани и повторно използвани. За целта отпадъците трябва да бъдат разделени на стъкло, пластмаса, метал и отпадъци от батерии. Отпадъците, които се отделят преди да бъдат изхвърлени, могат да бъдат използвани повторно и скоростта на причиняване на отрицателни ефекти може да бъде значително намалена. Изхвърлянето на отпадъци трябва да се вземе предвид.
• В индустриалната зона е важно да се контролират изпусканите в атмосферата газове. Защото неконтролираните газове отделят както замърсяването на въздуха, така и подготвят среда, подходяща за някои екологични бедствия.
• Непланираното строителство е един от най-важните ефекти. Защото изкривената конструкция носи със себе си много проблеми с околната среда. Замърсяването на източниците на чиста вода е един от тези негативни ефекти.
• Степента на използване на възобновяемите енергийни източници трябва да бъде максимално увеличена. Невъзобновяемите енергийни източници означават загубено използване на природни ресурси. От една страна, докато получаваме енергия, от друга страна, се опитваме да елиминираме замърсяването, което трябва да се преживее и за това се изразходва енергията.
• Един от най-важните въпроси, които трябва да се споменат за значението на екологията, е недостатъчната защита на горските територии. Горите могат да бъдат описани като белите дробове на света. Горите изпълняват много важна задача, като филтрират замърсения въздух и произвеждат кислород.

Екологията се основава на десет основни принципа:

• Почтеност на природата: Всички биотични и абиотични видове образуват едно цяло с природата. Всички активи са взаимозависими, за да се осигури непрекъснатост на жизнените дейности и да се запази тяхното съществуване. Тази зависимост може да бъде пряка или непряка, ниска или висока. В този случай ще бъдат получени резултатите от всяка ситуация, извършена в природата на определено място и време.
Хранителните халки, които се определят от пирамидата на хранителната верига, са добър пример за зависимостта на субектите. В природата всяка връзка работи в определен баланс. В резултат на усилията на хората да унищожат мишките, балансът се деградира и предотвратява храненето на змиите, причинявайки изчезването на вида. Така популацията на мишките се увеличава и ограбва земеделските земи. Първата стъпка в инвестициите в проекта за язовира трябва да бъде залесяването на басейните. Това е добър пример за принципа за почтеност и баланс на природата. Работата на язовирната стена при желания добив зависи от утайката, причиняваща запушване. Утайките са блокирани от ерозия. Превенцията на ерозията се осигурява от здрава растителна покривка.
• Ограничение на природата: Прекомерната консумация на нарастващото население е необратима поради разточителството на екологичните системи, за които те несъзнателно или несъзнателни. В природата няма безкрайно количество материя и всичко има своите граници. Черните гори на Германия са изложени на киселинни дъждове в резултат на щети, причинени от промишлени отпадъци и постепенно изчезват. В Бангладеш и Етиопия нарастващото равнище на населението е балансирано в резултат на глада. Тази ситуация, която е най-големият показател, че населението изтласква границите на природата в екологичен смисъл, се наблюдава и при невъзможността да се почисти в резултат на надвишаване на капацитета на залива в Измир поради промишлено замърсяване.
• Самоконтрол на природата: Природата, която има механизъм за самоконтрол, осигурява и ограничава вида да бъде с определен размер. Тази функция се нарича саморегулиране. Превишеният капацитет за пренасяне в резултат на пренаселеността води до бедност поради изчерпване на ресурсите и биологичното разнообразие. В резултат на това храненето, подслонът, репродуктивните дейности са ограничени и смъртността се увеличава. По този начин се осигурява балансът на населението.
• Разнообразие на природата: Биотичното и абиотичното разнообразие на Земята се оценява на над 30 милиона. В рамките на това природно богатство всеки вид има своя собствена екологична ниша. Благодарение на своите задължения и функции техните взаимоотношения гарантират непрекъснатостта на природата. Много видове са устойчиви на болести и т.н. поради техните генетични свойства. ефекти и помага на други същества да продължат своята жизнена дейност. Природата подкрепя единството на разнообразни и разнообразни видове. Сегашната енергийна криза се разви като резултат от изкопаемите енергийни ресурси, които достигат границата на изчерпване. Нефт, въглища и т.н. Освен използването на изкопаеми ресурси, страните, които се фокусират върху възобновяемите енергийни източници, имат гъвкава и устойчива екологична политика, като намаляват рисковете от кризата.
• Защита на веществото: 1 на термодинамиката. Той е разположен в закона. В затворените системи не може да бъде унищожено вещество, докато то е налице и не може да бъде унищожено, когато не е. В резултат на реализирани цикли, те се появяват отново в едно и също / подобно / различно състояние или в различни среди. В резултат на изхвърлянето на технологични отпадъци в различни среди, замърсяване като вятър, облаци, дъжд, разтоварване и др. с различни географски райони. Така екосистемите на транспортираната география са повредени и екологичният баланс е разклатен. Аварията в Чернобил, засягаща ДДТ и чайните продукти, открити в тъканите на пингвините, е пример за тази ситуация.
• Всеки успех има своята цена: 2 на термодинамиката. Той е разположен в закона. Използва се само определена част от енергията, преобразувана в различна форма. С всеки ползван ресурс се заплаща такса в замяна на полза или успех. В резултат на използването на петрол като гориво, транспортът се осигурява и улеснява от моторни превозни средства. Въпреки това, освободените вредни газове причиняват замърсяване на въздуха и неговите последствия. Слънчевата енергия доставя хранителни вещества на растенията и животните, а топлината, отделена в резултат на метаболитни разходи, се разпределя в околната среда. Излъчената топлина представлява 4 процента от взетата слънчева енергия. Стойност на калориите 100 Месото на калориите 10 е взето от говеда, хранени с храна за зърнени култури. Поради тази причина месото се приема за лукс в високо населените страни.
• Отговор на природата: Никое лице в природата не извършва интервенции, които да доведат до влошаване на екологичното равновесие. Въпреки това, хората правят негативни намеси към природата, причиняват краткосрочни и дългосрочни последици и получават малък / голям отговор от природата. В резултат на избиването на горите, наводненията, свлачищата и ерозията са неизбежни и вредните газове и отпадъци причиняват глобално затопляне.
• Най-доброто решение в природата: Правилото за промяна се отнася до съществуването на многобройни адаптации и адаптации към съществуващите условия в продължение на милиони години на земята. Природата е способна да решава проблеми, които възникват поради нейните системни принципи в рамките на своя уникален механизъм. Ако обаче товароносимостта е надвишена, времето на разтвора се удължава или щетите не могат да бъдат възстановени. Генетичната информация, съдържаща се в ДНК молекулата, се мутира от излагане на радиация. В този случай вероятността от полезна мутация е много по-ниска от вероятността от вредна мутация.
• Уважение към културната еволюция и традиционната екология: Освен по пътя на биологичната еволюция, съществуват и екологични адаптации, които произтичат от собствения опит на поколенията. Това натрупване е резултат от културната еволюция. Сухият боб-ориз е най-добрата храна, която отговаря на основните белтъчни нужди на организма при недостиг на протеини, осигурени от животинските храни, и е открит в резултат на експериментите на местните хора. Терасираният метод се прилага за планинските райони в селското стопанство. 1000-3000 е прилаган в Източното Средиземноморие, Южна Америка и Филипините между годините. Познаването на природата на всички поколения в историята трябва да се спазва в епохата на науката и технологията, където всяка недоказана ситуация се отхвърля.
• Да вървим с природата: Човешките и жизнени дейности трябва да се извършват в съответствие със систематичния характер. В противен случай екологичните проблеми ще нарастват постепенно.

Related Articles

От фермата до трапезата: стратегията на ЕС за устойчиви хранителни вериги

Стратегията на ЕС за изграждане на устойчиви хранителни вериги цели да защити природата, да осигури здравословни храни и да подкрепи земеделските стопани. Системата на производство,…

Внедряване на система за управление по околна среда в малки и средни предприятия

Въвеждането на СУОС може да изглежда доста сложно, особено за малките и средни предприятия (МСП) или за организациите, разполагащи с ограничени ресурси. Чрез разделяне на…

Responses

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *