Проекта

Проект „EnvironmentYou“

Проектът EnvironmentYou се фокусира върху разработването на специални процедури за популяризиране и организиране, насочени към успешното разпространение и ефективното внедряване на системи за управление на околната среда (СУОС) в предприятията. Ще се работи с МСП, ръководени от млади хора в трансграничния район на Гърция и България, работещи в сферата на земеделието.

Център на знанието

Екология и околна среда

Какво е екология? Екологията е научен анализ и изследване на взаимодействията между организмите и тяхната среда. Екологията като наука играе важна роля в разбирането на…

е-СУОС

Консултирай се с нашите експерти по: 

  • Законодателство в областта на околната среда
  • Системи за управление на околната среда
  • Безопасност и здраве при работа
  • Нови форми на предприемачество в сферата на зеленото и устойчиво земеделие
  • Кръгова икономика и кръгови работни места
  • Растителна защита, пестициди и защита на работещите
  • Стартиране на бизнес в сферата на земеделието
  • Екологични практики и стандарти в земеделието
  • Трудови права и социална защита

Обучителна платформа

Екологичен бизнес и системи за управление на околната среда в контекста на европейската зелена сделка

Обучението е с практико-приложен характер. Обучаващите се ще придобият знания и разбиране по ключови въпроси, свързани с развитието на екологичен бизнес и въвеждането на системи за управление на околната среда.