Начало

Проект „EnvironmentYou“

Проектът EnvironmentYou се фокусира върху разработването на специални процедури за популяризиране и организиране, насочени към успешното разпространение и ефективното внедряване на системи за управление на околната среда (СУОС) в предприятията. Ще се работи с МСП, ръководени от млади хора в трансграничния район на Гърция и България, работещи в сферата на земеделието. Сайт на проекта https://www.environmentyou.eu/bg/

Център на знанието / e-EMS Knowledge Center

В Центъра на знанието (е-EMS Knowledge Center) можете да намерите разнообразна информация и полезни материали по темите, свързани с екологията, зелената и кръговата икономика, Европейската и национална рамка за опазване на околната среда, устойчивото земеделие, зеленото и социално предприемачество, екологичните иновации и системите за управление на околната среда.

Ако имате нужда от допълнителна информация или съвет по конкретна тема, свързана със системите за управление на околната среда в малките и средните предприятия, можете да посетете нашите консултанти в офиса ни в гр.Смолян (бул.“България“№58) или да попълните формата за контакт в модула за консултации.

 • Екология и околна среда
 • Системи за управление на околната среда
 • Стратегически документи на национално и европейско ниво
 • Екологичен бизнес

Екология и околна среда

Какво е екология? Екологията е научен анализ и изследване на взаимодействията между организмите и тяхната среда. Екологията като наука играе важна роля в разбирането на…

Как да направим компост?

За поддържане на биологичното равновесие в природата и на почвеното плодородие е необходимо всички органични отпадъци от растителен и животински произход да се превръщат в…

Европейски зелен пакт: Прекратяване на разхитителното опаковане, увеличаване на повторната употреба и рециклирането

Комисията предлага нови правила за целия ЕС относно опаковките, за да се пребори с този постоянно растящ източник на отпадъци и с объркването на потребителите. Средно, всеки…

БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И БИОПРОДУКТИ

,,Биологичното земеделие” е практическо използване на екологията вселскостопанското производство. Както в заетите с многогодишни треви или горскирастения площи почвата сама по естествен път подобрява свойствата…

Новини

Зелената сделка е уникален шанс за България

Интервю с Валентина Всильонова, председател на  Федерацията на независимите синдикати в земеделието (ФНСЗ) към КНСБ   България е пример за биологично разнообразие и възможности за…

РЕГИСТРАЦИЯ КАТО ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

От 1 октомври 2021 г. стартира пререгистрацията на земеделските стопани за стопанската 2021/2022 г., която е безплатна. Производителите или упълномощени от тях лица представят актуална информация за…

е-СУОС/Консултации

Консултирай се с нашите експерти по: 

 • Законодателство в областта на околната среда
 • Системи за управление на околната среда
 • Безопасност и здраве при работа
 • Нови форми на предприемачество в сферата на зеленото и устойчиво земеделие
 • Кръгова икономика и кръгови работни места
 • Растителна защита, пестициди и защита на работещите
 • Стартиране на бизнес в сферата на земеделието
 • Екологични практики и стандарти в земеделието
 • Трудови права и социална защита

Нашите консултанти:

 • Огнян Атанасов (Законодателство в областта на околната среда; Системи за управление на околната среда; Безопасност и здраве при работа)
 • Валентина Васильонова (Нови форми на предприемачество в сферата на зеленото и устойчиво земеделие; Кръгова икономика и кръгови работни места; Растителна защита, пестициди и защита на работещите)
 • Николай Лебанов (Стартиране на бизнес в сферата на земеделието; Екологични практики и стандарти в земеделието)
 • Ангел Кирянов (Трудови права и социална защита)

Обучителна платформа

Екологичен бизнес и системи за управление на околната среда в контекста на европейската зелена сделка

Обучението е с практико-приложен характер. Обучаващите се ще придобият знания и разбиране по ключови въпроси, свързани с развитието на екологичен бизнес и въвеждането на системи за управление на околната среда.