Какво представляват Системите за управление на околната среда?

В Европа и по света въпросите свързани с околната среда заемат все по-приоритетно място както в общественото, така и в бизнес пространството. Организациите започват да осъзнават, че като използват техники за управление на околната среда могат да намалят отпадъците, да увеличат ефективността и намалят разходите, като в същото време повдигнат имиджа си като организация.

Първостепенната цел на СУОС е да подобрят състоянието на околната среда чрез намаляване на въздействието, което продуктите, услугите и производствата на организациите имат върху нея. СУОС е инструмент, който предоставя на ръководството на организацията структурна рамка за идентифициране, оценяване, управление и подобряване на резултатността й спрямо околната среда. СУОС спомагат да се осигури прилагане на целите и задълженията на организациите, така както са посочени в политиката им по околна среда, в цялата организация, а служителите, изпълнителите и доставчиците да познават ролята и задълженията си при подпомагане на организацията да ги постигне За да се осъществи непрекъснато подобряване се следва един прост цикличен процес, познат като „затворен цикъл”. Според него се планира това, което трябва да бъде направено, прави се това, което е планирано, проверява се, за да се гарантира, че е направено това, което е планирано и се предприемат действия, за да се направят подобрения. Последователността от действия е илюстрирана на Фигура 1.

Фигура 1. Последователност от действия на СУОС, водеща до непрекъснато подобряване на фирменото управление на околната среда[1]

Въпреки че всяка СУОС е специфична според продуктите, услугите и процесите на дадена организация, има редица ключови елементи, които трябва да присъстват, за да може тя да има смисъл. Тези ключови елементи включват: политика по околна среда, програма по околна среда, обучение, интегрирани операции, одит на СУОС, корективни и превантивни действия, както и преглед на управлението.

Стандарти за системите за управление по околна среда

Стандартите за СУОС предоставят на организациите средства за постигане на признание за въведените от тях СУОС. EMAS и ISO 14001 са стандарти за системи за управление по околна среда. ISO 14001 конкретизира стандартите за една фирмена СУОС. Схемата за управление по околна среда и одитиране (EMAS) включва всички изисквания на ISO 14001 с няколко допълнения. ISO 14001 е световно известен стандарт за СУОС, докато EMAS е популярен в страните членки на ЕС.

EMAS разглежда рационалното използване на ресурсите, минимално замърсяване, участието на служителите и печеливш бизнес. EMAS цели да направи управлението по околна среда един непрекъснат процес, водещ до непрекъснато подобряване на резултатността спрямо околната среда. Вместо да се третират въпросите свързани с опазването на околната среда случай по случай, участващите в EMAS организации трябва да внедрят ефективна СУОС, със съответните подходящи начини за контрол и процедури. Процесът трябва да бъде наблюдаван и одитиран през равни интервали, за да се определи доколко се спазват изискванията на схемата и общите и конкретни цели по околна среда поставени от самата организация.

История и описание на EMAS и серията ISO14000

В началото на 1990-те Британският институт по стандартизация (BSI) започва разработването на спецификация за Системи за управление по околна среда (СУОС), публикувана като BS7750. Национални стандарти за СУОС са публикувани също в Испания и Ирландия, а Международната организация за стандартизация (ISO) разработва стандарта ISO14001 – „Системи за управление по околна среда – спецификация и насоки за използване“.

В същото време Европейската комисия разработва „Схема за управление по околна среда и одитиране (EMAS)“, която е подобна на BS7750, но включва някои допълнителни изисквания. Изискванията на EMAS са публикувани като Регламент 1836/93 на Съвета през 1993 г., така че всяка организация в която и да е страна-членка да може да подаде молба за регистрация. В същото време изискванията на ISO14001 са изцяло включени в EMAS, което на практика прави сертифицирането по ISO14001 основа за регистрация по EMAS.

България, като член на ЕС, е транспонирала напълно общите правила, стандарти и политики, формиращи законодателството на ЕС.

Ползи и стимули, свързани с внедряването на система за управление по околна среда

Съществуват редица ползи, свързани с внедряването на система за управление по околна среда. Те действат като стимули, които поощряват организациите към внедряване. Ползите включват намаляване на разходите, по-добър имидж на организацията, спазване на изискванията на потребителите и законодателството по околна среда, увеличаване привлекателността на организацията за инвеститори и намаляване на застрахователните премии. Една ефективна СУОС е в състояние да идентифицира и оцени всички перспективни възможности за намаляване на разходите, и да въведе най-ефективните от тях. Най-значимо намаляване на разходите в резултат от въвеждането на мерките е свързано с повишена ефективност в употребата на енергия и ресурси.

С всяка година въпросите свързани с околната среда придобиват по-голямо значение. Ако една организация може да демонстрира отговорно отношение към опазването на околната среда и е активна при намаляване на въздействието върху нея, тя става по- привлекателна за настоящите и бъдещи клиенти. Те не искат да рискуват репутацията на организацията си чрез обвързване с доставчик или под-изпълнител, които има безотговорно отношение към опазването на околната среда.

Постоянно се въвеждат нови изисквания, свързани с опазването на околната среда, а санкциите за неспазването им стават все по-строги. СУОС не само гарантират съответствието на организациите с всички законови изисквания имащи отношение към дейността им, но са и един добър начин да се демонстрира това на клиентите.

Организация на СУОС в България

В България компетентният орган е МОСВ. Възприет е централизиран вариант за ролята на компетентния орган. Подпомагаща роля има Дирекция „Превантивна дейност” на МОСВ. Основните задължения на компетентния орган са следните:
• Оценка на съответствието на организацията с изискванията на НСУОСО;
• Регистриране на организацията по НСУОСО;
• Поддържане на регистър на организациите, получили регистрация;
• Контрол за съответствие с изискванията;
• Прекратяване на регистрацията и заличаване от регистъра в случай на несъответствие.

В срок до 7 дни от датата на получаване на заявление за регистрация по НСУОСО, компетентният орган открива процедура за регистрация. Оценката за съответствието с изискванията на НСУОСО се извършва в срок до 60 дни след откриване на процедура по регистрация.

Изпълнителните органи са тези организации, които отговарят за прилагането на изискванията, налагани на организациите от нормативни документи, свързани с опазване на околната среда в която и да е от следните области:
• Въздух, вкл. прах и миризми (интензивно миришещи вещества)
• Земя/Почва
• Води
• Контрол на опасните вещества
• Планиране
• Управление на отпадъци
• Биологично разнообразие
• Културно-историческо наследство
• Шум

РИОСВ са единствените изпълнителни органи по околна среда в България. Тяхна отговорност в администрирането на EMAS е изготвянето на становище относно съответствието със законодателството по околна среда на кандидатстващата организация и консултиране с МОСВ. РИОСВ трябва да изготви становище във връзка с кандидатстване за регистрация по НСУОСО в 30 дневен срок от получаване на молба от компетентния орган.

Българска служба по акредитация е акредитиращия орган по НСУОСО. Задачите и са да:
• Акредитира независими проверяващи по околна среда;
• Поддържа регистър на акредитираните независими проверяващи по околна среда;
• Да ръководи оценката за съответствие с изискванията за акредитация на независимите проверяващи.

Комуникация

Официални канали за комуникация вече са установени между компетентния, акредитиращия и изпълнителните органи. Тези канали улесняват необходимата комуникация между отделните органи във връзка с администрирането на НСУОСО. В случай на необходимост от допълнителна комуникация, напр. срещи между отделните органи, тя ще се установява в зависимост от конкретните нужди.

Related Articles

Внедряване на система за управление по околна среда в малки и средни предприятия

Въвеждането на СУОС може да изглежда доста сложно, особено за малките и средни предприятия (МСП) или за организациите, разполагащи с ограничени ресурси. Чрез разделяне на…

От фермата до трапезата: стратегията на ЕС за устойчиви хранителни вериги

Стратегията на ЕС за изграждане на устойчиви хранителни вериги цели да защити природата, да осигури здравословни храни и да подкрепи земеделските стопани. Системата на производство,…

Responses

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *