Проект „Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“ (ЕnvironmentYou)

Проектът EnvironmentYou се фокусира върху разработването на специални процедури за популяризиране и организиране, насочени към успешното разпространение и ефективното внедряване на системи за управление на околната среда (СУОС) в предприятията. Ще се работи с МСП, ръководени от млади хора в трансграничния район на Гърция и България, работещи в сферата на земеделието.

Цели на проекта

Всички дейности по проект EnvironmentYou имат за цел да изградят екологична бизнес култура и да популяризират философията на устойчивото развитие сред младите специалисти от трансграничния регион между България и Гърция.

Целта на проекта е да инициира процеса на преход на бизнеса от подхода „само за печалба“ към процеса на опазване и обогатяване на природните ресурси и на околната среда, което ще допринесе за икономическото развитие в дългосрочен план.

Целта на проекта е да инициира процеса на преход на бизнеса от подхода „само за печалба“ към процеса на опазване и обогатяване на природните ресурси и на околната среда, което ще допринесе за икономическото развитие в дългосрочен план. Този подход ще гарантира запазването на екологичния капитал на района, като едновременно с това ще създаде солидни основи за силен, но най-важното, устойчив икономически растеж.

Стратегическите цели на проекта

 • Установяване на принципите за качество на околната среда сред трансграничните малки и средни предприятия (МСП), управлявани от младежи
 • Интегриране на принципите на устойчивото развитие и опазването на екологичния капитал в трансграничния производствен модел
 • Популяризиране и обмен на добри практики в рамките на територията на региона, а също така и в съседните региони

Специфичните цели на проекта

 • Насърчаване на постигането на съответствие на МСП с европейското законодателство в областта на околната среда и унифициране на модела от двете страни на границата
 • Залагане на принципите за управление на качеството при МСП, управлявани от младежи
 • Намаляване на потреблението на енергия
 • Намаляване на използването на природни ресурси
 • Постигане на напредък в управлението на почвените и водните ресурси
 • Очакваният краен резултат от изпълнението на проекта е да се създаде екологично отговорна бизнес култура сред младите предприемачи в трансграничния регион, като се съсредоточи върху предприятията, които работят с почви и водни ресурси и по-специално върху тези, които са в близост до или попадат в защитените зони по Натура 2000.

Резултати от проекта

В рамките на изпълнението на проекта EnvironmentYou се очаква да бъдат постигнати следните основни резултати:

 • Създадени 5 пилотни местни мрежи за въвеждане на Системи за управление на околната среда (СУОС)
 • Повече от 500 участници, включени в обучителни семинари за въвеждане на СУОС, екологичен бизнес и защита на природните ресурси чрез бизнес дейности
 • Създаден единен модел за прилагане на Система за управление на околната среда за трансграничните селски райони въз основа на стандарта EMAS (Схема за управление на околната среда и одитиране)
 • Създаден модел, фокусиран върху устойчиви селскостопански дейности в чувствителни към околната среда райони
 • Създаден център за знания по e-СУОС в офисите на всеки един от партньорите в района на действие на проекта
 • Подкрепени общо 30 000 кв. км местообитания за постигането на по-добър природозащитен статус.


Областта на интервенция включва Региона на Централна Македония в Гърция, както и Благоевградска, Смолянска и Хасковска област в България.

Работни пакет

РП 1: Управление на проекта и координация
РП 2: Комуникация и разпространение на информация
РП 3: Разработване и пилотно прилагане на Система за управление на околната среда
РП 4: Разработване и провеждане на професионални обучения
РП 5: Подготовка и изпълнение на действия в мрежа

Общ бюджет: 1.332.043,00 Евро (ERDF: 1.132.236,55 Евро /Национални фондове: 199.806,45 Евро)
Бюджет за дейностите, изпълнявани от Бенефициент 4 Сдружение “Младежки форум 21 век”: 87.569,00 Евро (ERDF: 74.433,65 Евро /Национални фондове: 13.135,35 Евро)
Продължителност: 1 юли 2019 г. – 1 юли 2021 г.

Бенефициенти:

 • Гръцки национален младежки съвет (Гърция) – Водещ партньор
 • Аграрен университет – Пловдив (България)
 • Фонд за регионално развитие на Централна Македония (Гърция)
 • Сдружение „Младежки форум 21-ви век“ (България)
 • Еврорегион Нестос-Места (Гърция)
 • Регионален център за професионално обучение към ТПП-Благоевград (България)
 • Сдружение за регионално социално и икономическо развитие (България)