Изберете страница

КНСБ взе участие в Информационен ден за младежи, който се проведе на 30 януари в гр. Шумен. Организатори на събитието бяха Министерството на труда и социалната политика и Бюрото по труда в гр. Шумен. Събитието е в изпълнение на Проект „Повишаване на информираността сред младежите, относно Гаранцията за младежта в България“, финансиран по Програма на ЕС за заетост и иновации 2014 – 2020 г.

В изложението участваха 13 фирми работодатели от региона, представители на Професионалните гимназии в областта, Представители на НВУ „Васил Левски“-Шумен, на ШУ „Епископ Константин Преславски“, представители на Агенцията по заетостта и регионалните бюра по труда, представители на проект „Домино” по Швейцарско-българска програма за сътрудничество за въвеждане на дуалното обучение в българската образователна система.

Посетителите, младежи от Шумен и региона, между които зрелостници, безработни и работещи, имаха възможност да се запознаят с перспективите, свързани с образование, обучение и заетост. Те осъществиха пряк контакт с представители на институции и организации от национално и местно ниво.

На щанда на КНСБ, младежите се запознаха с дейността на организацията в страната и региона, бяха им представени възможностите за повишаване на квалификацията и преквалификация в ЦПО на КНСБ, както и в Колежа за работническо обучение; беше им представена дейността на Младежки форум „21 век”. Имаше интерес относно получаване на информация, свързана с правата и задълженията при започване на работа в чужбина. КНСБ запозна младежите с усилията, които полага организацията за улесняване на младите хора при прехода от образование към заетост и формите на подпомагане на младежите, останали без работа.

Чрез подобряване на осведомеността на младите хора за Гаранцията за младежта в България, възможностите за образование, обучение и заетост, ще се провокира тяхното активно поведение на пазара на труда.

Предстои провеждането на Информационни дни в градовете Смолян, Монтана, Русе и Хасково.