Изберете страница

сдружение с нестопанска цел

Младежки форум 21 век

е младежка неправителствена организация, учредена на 1 ноември 1999 г. по инициатива на КНСБ и група млади синдикалисти. Сдружението е пълноправен член на Младежките комитети на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), Международната конфедерация на профсъюзите (ITUC), Паневропейския регионален съвет (PERC), както и на Национален младежки форум – България (НМФ).

ФОРУМ

Основни цели

 • Да представлява, защитава и развива интересите и потребностите на младите хора;
 • Създаване на възможности за пълноценно развитие, социална реализация и трудова заетост на младите хора;
 • Развиване на инициативи, насочени към: популяризиране и спазване на основните човешки и граждански права; подобряване качеството на живот на младите хора и борба срещу асоциалните явления в обществото;
 • Изграждане на информирана и образована младеж, съпричастна към проблемите на съвременния обществено-политически и културен живот в България;
 • Насърчаване и развитие на доброволчеството, гражданската активност и гражданската отговорност сред младежта, формиране на активна гражданска позиция и развитие на дейности и инициативи, насочени към социално включване на младите хора в обществото и активното им участие в процесите на вземане на решения в страната;
 • Развитие на формалното и неформалното образование и обучение; организиране и пълноценно използване на свободното време на младите хора за придобиване на полезни знания, умения и навици;

Проект ENVIRONMENTYOU

ПОДОБРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ МСП, УПРАВЛЯВАНИ ОТ МЛАДЕЖИ

Проектът EnvironmentYou – „Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“ се фокусира върху разработването на специални процедури за популяризиране и организиране, насочени към успешното разпространение и ефективното внедряване на системи за управление на околната среда (СУОС) в предприятията. Ще се работи с МСП, ръководени от млади хора в трансграничния район на Гърция и България, работещи в сферата на земеделието.

Проектът EnvironmentYou стартира през юни 2019 г. и ще се изпълнява за период от две години. Той е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020 г.“, която е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните, участващи в програмата.

Проек

Дейности

Дейностите и услугите за младите хора, предоставяни от Сдружението, включват:

 • информационни и консултантски услуги в подкрепа на личностното, общественото и кариерното развитие на младите хора;
 • организиране и провеждане на консултации, конференции, семинари, кръгли маси, работни срещи, симпозиуми, форуми, лагери, масови прояви (фестивали, концерти, представления, конкурси) и др. за развитието и решаването на практически и организационни проблеми, свързани с целите и средствата на сдружението;
 • дейности, насочени към подкрепа на младите хора за успешната им трудова и житейска реализация;
 • дейности за организиране на свободното време на младите хора;
 • насърчаване на неформалното обучение за разширяване на знанията, опита и уменията на младежите за приобщаването им към ценностите на гражданското общество, науката, културата, изкуството, предприемачеството, здравословния начин на живот, безопасността на движенията по пътя, за предотвратяване на противообществените прояви и др.;
 • дейности в подкрепа на младежкото доброволчество.

Основни приоритети в дейността на Сдружението са:

 • Изграждане на информирана и образована младеж, съпричастна към проблемите на съвременния обществено-политически, синдикален и културен живот и мотивирана активно да участва в процеса на развитие на гражданското общество;
 • Осигуряване на условия и възможности за развитие и по-добра социална и трудово реализация на младите хора в България;
 • Развиване на инициативи, насочени към спазването на основните човешки и граждански права, както и към борба срещу асоциалните явления в обществото;
 • Провеждане на активен и ефективен структурен диалог в сферата на младежката политика;
 • Подпомагане на диалога и взаимодействието между младите хора в България и страните от ЕС и света като цяло.

Прио

Ключови теми

 • Основни човешки и граждански права;
 • Образование, професионално образование и обучение; професионално ориентиране;
 • Младежка заетост, стажове, предприемачество;
 • Активно участие на младите хора в обществения живот на страната;
 • Миграция;
 • Здравеопазване;
 • Опазване на околната среда и екология;
 • Борба с бедността и асоциалните явления в обществото;
 • Популяризиране и развитие на доброволчеството;
 • Равнопоставеност на половете;
 • Социален диалог и устойчиво развитие;
 • Култура;
 • Спорт

Новини

Младежки форум 21 век с представител в новия борд на Национален младежки форум за мандат 2021-2023 г.

Младежки форум 21 век с представител в новия борд на Национален младежки форум за мандат 2021-2023 г.

На 11 и 12 декември се проведе отчетно-изборно Общо събрание на Национален младежки форум. На него присъстваха 20 организации членове, гости, алумнита и приятели на общността, сред които и делегати от Младежки форум 21 век. В дневния ред на събранието бяха включени...

В Банско приключи серията обучителни семинари по проект “EnvironmentYou”

В Банско приключи серията обучителни семинари по проект “EnvironmentYou”

На 2 и 3 декември в град Банско приключи серията обучителни семинари, засягащи темите за европейското и национално законодателство в областта на околната среда, зелената икономика, зеленото предприемачество и системите за управление на околната среда в предприятията...

Офис

1040 София
пл. "Македония" № 1

Контакти