Изберете страница

Участниците в националната конференция „Междупоколенческата равнопоставеност в условията на COVID -19“,   организирана от Комисията по равнопоставеността, семейството, жените и децата към КНСБ с председател д.ик.н. Янка Такева, проведена на  11.03.2021 г. в онлайн формат, след като се запознаха с изнесените доклади и след проведената дискусия по темата, в която оцениха ефективността на реализираните дейности в страната по отношение  равнопоставеността на поколенията по време на COVID, приеха  решение да се отправят следните препоръки към отговорните институции и всички заинтересовани страни:

  1. Да се предприемат мерки за ратифициране на съществуващи международноправни документи относими към темата и транспонирането им в националното законодателство – Конвенция № 190/2019 на МОТ за премахване на насилието и тормоза в сферата на труда; Директива (ЕС) 2019/1158 за Равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи; Директива 2006/54/ЕО за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите, както и Препоръката на Комисията относно укрепването чрез прозрачност на принципа на равното заплащане за мъжете и жените;

 

  1. Законодателно регламентиране на дистанционната форма на работа по отношение продължителност на работното време, условия на труд, оценяване на злополуки и др.

Извършване на задълбочена оценка на въздействието на планираните законодателни инициативи в сферата на заетостта, образованието и здравеопазването по отношение на семействата.

 

  1. Разширяване обхвата на образованието за възрастни и продължаващото образование за достигане на нови знания, умения и компетентности, включително дигитални, с което ще се допринесе за удължаване на трудовия живот и заетостта.

Изграждане на позитивни междупоколенчески отношения в образователната система чрез устойчиво развитие на системата за наставничество и надграждаща квалификация.

  1. Развитие и разширяване на политиките, свързани с възпитателната работа в образователната система, извънкласните и извънучилищните форми за изграждане на хуманистична и национално отговорна ценностна система у подрастващите, за междупоколенческа ангажираност и солидарност.

 

  1. Разработване на комплекс от мерки за активизиране на групата младежи между 15 и 24 години, които не учат и не работят, включването им в обучения за придобиване на професионални компетентности и последваща професионална реализация.

Участниците в конференцията считат, че тези предложения могат да бъдат ползвани от заинтересованите страни като основа за разработнване на ефективни икономически и социални политики, насърчаващи равнопоставеността и не-дискриминацията, за равностоен достъп на различните поколенчески групи до пазара на труда. Реализирането на подобни политики би осигурило и разширяване на междупоколенческата солидарност, социална сплотеност и възможности за справяне с новите предизвикателства, пред които ни изправи пандемията от COVID-19.